Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

9.1.2017

Strategisesti professoreitten parhaaksi

Lyhyesti tiivistettynä strategialla tarkoitetaan suunnitelmaa, jolla saavutetaan toivottu päämäärä. Professoriliitto päätyi tekemään ensimmäisen varsinaisen strategiansa vasta viime vuonna. Yliopistoinstituutio ja professorikunnan asema on ollut niin itsestään selvä, että puhureista ja myrskyistä huolimatta ollaan uskottu suunnan vievän oikeaan, vaikka ehkei aina suorinta reittiä.

Viime vuodet ja erityisesti uuden yliopistolain aika ovat kuitenkin heiluttaneet meidän kaikkien luottamustamme tulevaan. Muutokset ovat suuria ja nopeita ja niihin liittyy ilmiselviä riskejä, osin toteutuneitakin. Yliopistolaitos on ollut ja on edelleen myllerryksessä ja professorikunta joutuu tarkastelemaan omaa asemaansakin koko ajan tarkemmin. Professorikunnan ja liiton on katsottava tulevaan aikaisempaa suunnitelmallisemmin – strategisemmin.

Professoriliiton Tiedossa tulevaisuus -strategia pohjautuu viimekädessä liiton sääntöihin. Karkeasti tiivistäen liitolla on kaksi säännöissä määrättyä tehtävää: toimia jäsentensä etujen valvojana sekä edistää yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa suoritettavaa tutkimustyötä ja niissä annettavaa opetusta. Näitä toteuttaakseen liitto määritteli lähimmille vuosille neljä strategista painopistettä ja päätavoitetta.

Ensimmäinen: Tutkimuksen, sivistyksen ja opetuksen turvaaja. Tätä työtä tehdessään liitto vaikuttaa koko Suomen tiede- ja yliopistopolitiikkaan verkostoissaan ja tarjoamalla asiantuntemusta päätöksentekoon. Työtä tehdään pitkäjänteisesti ja taustalla on yhdessä Tieteentekijöiden liiton kanssa tehty visio Yliopisto Suomen parhaaksi.

Toinen: Professorin etujen turvaaja. Työmarkkinoilla tarvitaan vahvaa ja rohkeaa otetta professorikunnan asioiden eteenpäin viemisessä. Liitto toimii luotettavana osapuolena neuvotteluissa niin yliopistojen johdon kuin työmarkkinaosapuolten kanssa.

Kolmas: Professorin työn turvaaja. Professorit ovat yhteiskunnassamme ryhmä, joka on käynyt läpi erittäin kovan ja pitkän kilpailun, jonka aikana osaaminen, motivaatio ja pärjääminen on moneen kertaan testattu. Liiton jäsenet ovat aloillaan kansainvälisiä huippuosaajia – tämän pitää näkyä myös resursseissa ja arvostuksessa. Loppujen lopuksi koko yhteiskunta hyötyy, kun professorit pystyvät keskittymään oleelliseen, tieteelliseen ja taiteelliseen toimintaan, tutkimukseen ja siihen pohjautuvaan opetukseen.

Neljäs: Professorien yhdistäjä. Professoriliitto kokoaa yhteen Suomen professorikunnan. Kollegiaalisuus on tärkeä arvomme ja liitto toimii erityisesti paikallisesti tärkeänä yhteisönä, joka mahdollistaa professorikunnan laajemman näkemyksen esiintuomisen. Kollegiaalisuus on yliopistojen sisällä vähentynyt uusien organisaatioiden ja johtamisjärjestelmien seurauksena. Tähän liitto vastaa kokoamalla maamme professorit tiiviiksi yhteisöksi.

Strategia on voimassa vuoteen 2022, mutta sitä tarkastellaan säännöllisesti. Yliopistojen ja professorikunnan perspektiivi on pitkä ja kauaksi katsova, mutta tarvittaessa on reagoitava nopeasti ja herkästi.