Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

22.6.2022

Sälätyön paineessa

Professoreille on tullut viime vuosina tehtäväksi yhä enemmän sälätyötä, kuten mekaanista kirjaamista ja tietojen viemistä erilaisiin järjestelmiin. Opetuksen tukipalveluita on vähennetty, mutta työt eivät ole hävinneet. Parhaassa tapauksessa työtehtäviä käsitellään yhdessä työnantajan kanssa ja ratkaisuja haetaan hyvässä yhteistyössä. Toinen ääripää on, että henkilöstöhallinto ilmoittaa professoreiden ja muun opetus- ja tutkimushenkilöstön työtehtäviin sisällytettävän opetukseen liittyvien tietojen viemisen sähköisiin tietohallintajärjestelmiin. Samalla kerrotaan, että nämä työtehtävät ovat osa kokonaistyöaikaa.

Juridisesti kysymys on työnantajan direktio-oikeuden ja työtehtävien pysyvyyden välisestä ristiriidasta.

Työsopimuslaki antaa työnantajalle työnjohto- eli direktio-oikeuden. Se tarkoittaa, että työnantaja saa antaa työtä koskevia määräyksiä ja muuttaa työn kuvaa tilapäisesti tai vähäisissä määrin.

Yliopistolain mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Yliopistolain lisäksi professorin tehtävät määritellään työsopimuksessa.

Olennaiset työtehtävien muutokset eivät ole mahdollisia pelkän työnjohto-oikeuden kautta, vaikka työsopimuksessa olisi maininta muista työnantajan määräämistä tehtävistä. Työnantajan kannalta on kuitenkin joskus tarpeellista kyetä muuttamaan työntekijöiden työtehtäviä laajemminkin. Tästä on kuitenkin sovittava työntekijän kanssa. Työnantajan tekemänä olennainen työtehtävien muuttaminen edellyttää painavia perusteita ja irtisanomissäännösten noudattamista.

Työtehtävien muuttaminen muutosneuvotteluissa

Työnantajan on käytävä yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut muun muassa työn organisointiin tai järjestelyihin tehtävistä muutoksista. Mikäli työnantaja laiminlyö muutosneuvottelut ja yksipuolisesti muuttaa työntekijän olennaista työsuhteen ehtoa, työntekijällä voi olla oikeus yhteistoimintalain mukaiseen hyvitykseen.

Professorin työtehtävien olennainen muuttaminen edellyttää, että professorin tehtävät loppuisivat taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla, ja irtisanomisajan jälkeen professori siirrettäisiin hoitamaan olennaisesti muuttuneita tehtäviä. Professoriliiton näkemyksen mukaan professoreita ei voi irtisanoa tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaan työsopimus voidaan irtisanoa tuotannollisella ja taloudellisella perusteella, jos tarjolla oleva työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Irtisanomisperustetta ei kuitenkaan ole, jos samaan tehtävään on ennen tai jälkeen irtisanomisen palkattu uusi työntekijä.

Toinen vaihtoehto on, että professori ei hoida tehtäväänsä asianmukaisesti, ja hänet irtisanotaan työntekijästä johtuvalla syyllä. Irtisanomisajan jälkeen professori siirretään hoitamaan olennaisesti muuttuneita tehtäviä. Tämä vaihtoehto on professoreiden kohdalla teoreettinen.

Työsopimuslain 7 luvun 2 §:n mukaan työsopimus voidaan irtisanoa, jos työntekijä rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan vakavasti. Irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä on pääsääntöisesti mahdollista vain, jos hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä.

Uusista työtehtävistä sopiminen

Työntekijä voi halutessaan sopia työnantajan kanssa lisätehtävien tekemisestä. Tällöin on hyvä päättää myös lisäkorvauksesta. Työehtosopimuksessa on määritelty, että vähimmäiskorvaus työsuunnitelmaan kuulumattomasta opetuksesta (yksinkertainen tuntipalkka) saadaan jakamalla vuosipalkka luvulla 1600.

Esihenkilöasemassa paras tapa antaa lisätehtäviä alaisille on erikseen sopiminen. Toinen vaihtoehto on palkata henkilöitä tekemään lisätehtäviä (esimerkiksi tuntiopettajat). Jos henkilö on tehnyt samoja tehtäviä aikaisemminkin osana työsuunnitelmaansa, esihenkilö voi jatkossakin teetättää näitä tehtäviä kyseisellä henkilöllä.

Jos työpaikalla on erimielisyyttä siitä, saako työnantaja muuttaa toimenkuvaa, toimitaan työnantajan tulkinnan mukaisesti niin kauan, kunnes asia on saatu ratkaistua.

Työturvallisuusasiana työnantajan on myös pidettävä huolta, että työntekijä ei kuormitu liian suuresta työmäärästä. Työnkuvan muuttuminen ei saisi uuvuttaa työntekijää.

Toimintaohje lisätöiden varalle

Jos työnantajasi määrää sinulle lisätehtäviä oikeudettomasti ja yksipuolisella päätöksellä, ei sinun tarvitse tyytyä epämääräisiin selittelyihin. Pyydä asiasta kirjallinen päätös, joka sisältää päätöksen perusteet. Vaadi kaikissa tapauksissa irtisanomisajan noudattamista muutoksen toteuttamiseksi. Ota tarvittaessa yhteys professoriluottamusmieheen tai liittoon.

Muut kirjoittajat

Latasitko lomalla akkujasi? Raija PyykköOikeissa töissä? 2Jaana HallamaaTKI ja kansainvälisesti kilpailukykyiset toimintaedellytykset Tarja NiemeläThe Covid cohort Howy JacobsJufottaako? 1Jopi NymanProfessorer: Blicka bakåt och se framåt! Erik BonsdorffAntti Herlinin aiheellinen huoli Karl-Erik MichelsenNuoren tutkijan asialla Päivi PahtaEristäytymisen aika on ohi Markus OlinTutkijanuran rakentumisen pullonkauloja 1Anssi PaasiMitä yliopistojen tästä lukuvuodesta jää historiaan? Koronakriisi ja professorin työTiede, kulttuuri ja paikallisosasto Jussi VälimaaLähellä etänä Elina Andersson-FinneKun mikään ei riitä Kristiina BrunilaTerveisiä budjettiriiheen Eeva MoilanenTiede ja koulutus uudessa hallitusohjelmassa Juhani KnuutiHallitusohjelma Professoriliiton strategian painopisteistä katsottuna Jukka 'Jups' HeikkiläMitä on yliopistojen kilpailu? Kimmo AlajoutsijärviHäiriköt tutkijoiden kimpussa Esa VäliverronenYliopiston muutosneuvottelujen erityispiirteistä Petri LehenkariMiksi tiede? Arto MustajokiProfessoreita – onko heitä? Laura KolbeYliopiston johtaja – akateemisesti pätevöitynyt yliopistoyhteisön johtaja 1Jari StenvallSota Ukrainassa ja tiedeyhteistyö Sanna TuromaAssistenttipalvelut – professorien viides tehtävä? 2Mari HatavaraProfessoriliiton verkkosivut uudistetaan – miksi ihmeessä? Leena KurkinenAkateemisen vapauden ja tutkimuksen tekemisen reunaehdoista ja realiteeteista Heli RuokamoUskommeko sitoutumiseen? 2Jukka KekkonenVad är på riktigt viktigt inom utbildning? Gunilla WidénArviointi voi olla ystävä Mika LähteenmäkiMotivaation lähteitä on monta Aki MikkolaUniversity financial management is a key to institutional success – or failure 3Petri MäntysaariGerontologia auttaa näkemän elämän selvemmin 1Taina RantanenKriisiajat militarisoivat yhteiskuntaa 1Maria LähteenmäkiRahaa on Matti AlataloJohtajaprofessori – hiipuva akateeminen ryhmä? Maria Fredriksson-AhomaaAkateemisten titteleiden käännösvaikeuksista Mikko SaikkuYliopistojen rahoitus ja kannustimet 2Hannu VartiainenTo academic friendships Nelli PiattoevaKansainvälistä vai englanninkielistä? Suosituksia Janne Saarikiven ja Jani Koskisen selvityksestä Teija Laitinen