Professor i marinbiologi, Åbo Akademi

Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

30.11.2015

Ihmistä ei saa unohtaa

Useissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa on käyty tänä syksynä YT-neuvotteluja henkilöstön vähentämiseksi. YT-neuvottelut ymmärrettävästi aiheuttavat työntekijöille epätietoisuutta ja turvattomuutta. YT-neuvottelujen jälkeen tukea tarvitsevat paitsi mahdollisten toimenpiteiden kohteiksi joutuneet myös koko työyhteisö. Pääluottamusmiehet ovat neuvottelujen aikana erityisen kuormittuneita.   

Itse irtisanominen voidaan hoitaa tyylikkäämmin tai vähemmän tyylikkäästi. Hyvä esimies käy muutoksen kohteena olevan alaisensa kanssa muutoskeskustelun, jossa keskustellaan henkilön asemasta muutoksessa sekä selvitetään uudelleensijoittumisen vaihtoehtoja.

Irtisanotuilla on mahdollisuus saada apua työ- ja elinkeinotoimistoiden muutosturva-asiantuntijoilta. Tuotannollisilla tai taloudellisilla syillä irtisanotuilla on tietyin edellytyksin oikeus muutosturvan mukaisiin työllistymistä edistäviin tukiin. Työntekijöille vapaaehtoinen muutosturva muodostuu mm. palkallisesta työllistymisvapaasta irtisanomisaikana, yksilöllisestä työnhakusuunnitelmasta ja korotetusta työttömyysturvasta. Lisäksi Professoriliitto tarjoaa HelpDesk -ohjelmaa aktiivisen työnhaun tueksi niille jäsenilleen, jotka on irtisanottu vakituisesta työsuhteesta henkilöstövähennysten vuoksi.

Työnantajan velvollisuudet irtisanottua kohtaan eivät pääty irtisanomisajan päätyttyä. Työnantajalla on tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanotun työntekijän takaisinottovelvoite 9 kk työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin mistä henkilö on irtisanottu. Työnantaja ei saa myöskään ko. aikana vakinaistaa määräaikaisia. Lisäksi työsopimuslaki edellyttää, että työnantaja selvittää ennen irtisanomista mahdollisuudet kohtuudella sijoittaa henkilö ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden muuhun tehtävään.

Lainmukaisten tukitoimenpiteiden lisäksi viisas työnantaja tukee työntekijöitä myös muulla tavoin. Työterveyshuollon edustajalle voidaan järjestää työskentelytila esimerkiksi ruokalan viereen, jotta henkilöstö voi tarvittaessa ”piipahtaa” siellä. Tukipatteristoon voivat lisäksi kuulua esimerkiksi työterveyspsykologin ja työnohjaajan palvelut.  

Yliopistoissa on käsittääkseni toistaiseksi solmittu vain vähän työsuhteen lakkauttamissopimuksia eli ns. eropaketteja. Tällöin työntekijä suostuu vapaaehtoisesti päättämään työsuhteensa mahdollisen kollektiiviperusteisen irtisanomisen vaihtoehtona. Sopimuksessa sovitaan työntekijälle maksettavasta erokorvauksesta. Yleensä samalla sovitaan, ettei kummallakaan osapuolella ole sopimuksen jälkeen vaatimuksia työsuhteeseen liittyen. Päättämissopimukset voivat vaikuttaa mm. työttömyysturvaan, verotukseen ja eläkkeeseen. Näistä vaikutuksista on hyvä olla tietoinen ennen sopimuksen allekirjoittamista.  

Irtisanomiset koskettavat irtisanottujen ohella koko työyhteisöä. Normaalien rutiinien hoitaminen keskeytyy ja työnsä säilyttäneiden työtehtävät saattavat lisääntyä tai muuttua. Työhyvinvointi heikkenee muutoksissa, kuten Krista Pahkin on osoittanut väitöskirjassaan. Pahkin toteaa, että organisaatio voi vaikuttaa muutoskokemukseen tarjoamalla työntekijälle vaikuttamismahdollisuuksia omaa työtä koskeviin muutoksiin. Lisäksi tarvitaan johdon ja esimiesten hyväksi koettua muutosjohtamista. Useissa tapauksissa nämä esimiehet ovat Professoriliiton jäseniä. Esimiesten tukeminen muutoksessa onkin tärkeää, sillä muutokset kuormittavat esimiehiä tavallista arkipäivää enemmän – joka sekin jo on professoreiden kohdalla kuormittava.

Muutoksen tekeminen on taitolaji. Ihmistä ei saa unohtaa.