Professor i marinbiologi, Åbo Akademi

Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

6.10.2014

Professoreille aikaa – ja yliopistoille rahaa

Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa on ollut melkoinen muutosvauhti viime vuosina. Professorin työ 2014 -kyselyyn vastanneista 79 prosenttia ilmoitti, että omalla työpaikalla on ollut kahden viime vuoden aikana käynnissä organisaation rakenteeseen tai toimintaan liittyviä muutoksia. Kaiken lisäksi useita muutoksia on viety samanaikaisesti eteenpäin. Joskus tavoitteet ovat voineet olla ristiriitaisia keskenään. Kyselyymme vastanneet professorit kertovat lähes sadan sivun verran muutoksista ja siitä, millä tavoin muutokset ovat kuormittaneet heitä. Erilaisten muutosten läpivieminen on vienyt paljon aikaa ja energiaa. Usein ne ovat olleet pois opetuksesta ja tutkimuksesta.

Tutkijat ovat selvittäneet, että muutosten vaikutus työhyvinvointiin on riippuvainen siitä, millaiseksi työntekijä kokee muutosprosessin. Luottamus työpaikan johtoon ja vastavuoroinen keskustelu edesauttavat muutoksessa selviytymistä. Hyvinvointia parantaa, jos vielä pääsee osallistumaan muutokseen liittyvään päätöksentekoon. Professorit ammattiryhmänä pääsevät vaikuttamaan työpaikkansa muutoksiin – näinhän sitä luulisi. Professorin työ -kysely ei kuitenkaan anna näin ruusuista kuvaa professoreiden asemasta. Useat professorit kokevat, etteivät pysty riittävästi vaikuttamaan organisaatiotasolla. He eivät saa tarpeeksi tietoa ja riittävän ajoissa organisaation ylimmän johdon toiminnasta. Useat raportoivat, ettei organisaation ylin johto ole kiinnostunut professorien mielipiteistä. Tulokset hämmentävät, onhan kyseessä korkein mahdollinen asiantuntijaryhmä tieteessä ja ylimmässä opetuksessa. Professorit ovat niitä, jotka kantavat vastuun tieteenalojen kehittymisestä.

Monet kyselyymme vastanneista yliopistojen professoreista kertovat, että muutosten pyörteissä työnkuva on lähtenyt muuttumaan epätarkoituksenmukaiseksi. Professoriliiton puheenjohtaja Maarit Valo on kirjoittanut blogikirjoituksessaan Professorit toimistoapulaisina siitä, millä tavoin lähipalveluiden katoaminen on vaikuttanut professoreiden työnkuvaan. Professorit haluaisivat enemmän aikaa opetukseen ja tutkimuksen tekemiseen. Juuri näitä vartenhan heidät on palkattu ja näistä tuloksistahan yliopistoillekin maksetaan. Professoripooli on antanut muutaman viime vuoden aikana yli 300 professorille mahdollisuuden vetäytyä vuodeksi tieteen tekemiseen. Viimeinen hakukierros järjestetään ensi vuoden alussa. Pallo on nyt yliopistoilla. Yliopistojen tulee laittaa tutkimuskausijärjestelmänsä toimimaan, jotta professorit saavat aikaa tutkimukseen – ja yliopisto rahaa tuloksista.