Professor i marinbiologi, Åbo Akademi

Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

7.5.2018

Professorin reilu vakinaistamispolku

Yliopistoissa ja joissakin tutkimuslaitoksissa on otettu käyttöön professorin vakinaistamispolku (tenure track). Järjestelmä on rantautettu Yhdysvalliosta Suomeen yliopistouudistuksen jälkeen. Polun päässä häämöttää vakituinen (ja vakaa?) työsuhde. Kukin suomalainen yliopisto on luonut siitä oman tulkintansa. Tuoreet tutkimustulokset kertovat kuilusta dokumentoitujen tenure track -prosessien ja urapolulla työskentelevien tutkijoiden jokapäiväisen arjen välillä.

Professoriliitto on nyt koonnut reilun vakinaistamispolun kriteerit. Liiton hallitus hyväksyi kriteeristön 4.5.2018 kokouksessaan. Hyväksymistä edelsi asian käsittely valtuustomme kevätkokouksessa. Työstämisessä hyödynsimme paitsi yliopistojen dokumentteja vakinaistamispolusta myös liiton tietoon tulleita ongelmia ja kysymyksiä sekä olemassa olevaa kirjallisuutta. Lisäksi teimme alkuvuodesta kyselyn niille liiton jäsenille, jotka ovat professorin vakinaistamispolun toiseksi viimeisessä vaiheessa. Professoriliittohan voi ottaa jäseneksi vakinaistamispolun toiseksi viimeisessä vaiheessa olevan.

Professorin reilun vakinaistamispolun kriteerit ovat (tummennetut):

1.      Yliopistolla on käytössä julkinen, selkeä kuvaus rekrytointiprosessista ja etenemisestä vakinaistamispolulla. 

Yliopistojen dokumenteissa on vaihtelevuutta sen suhteen, kuinka yksityiskohtaisesti rekrytointiprosessi ja vakinaistamispolulla eteneminen on kirjattu. Aalto-yliopistolla näyttäisi olevan yksityiskohtaisimmat dokumentit.

2.      Mikäli rekrytointia tehtäessä arvioidaan vain parhaina pidetyt, niin sanotut kärkihakijat, arviointi kohdistetaan ainakin kolmeen hakijaan. 

Sekä hakijoiden että valitun kannalta on tarkoituksenmukaista, että arviointi tehdään useammasta hakijasta.  

3.      Vakinaistamispolulle rekrytoidun työsopimukseen kirjataan kriteerit, joiden perusteella hänen menestymistään arvioidaan. 

Yllättävän monen kyselyymme vastanneen kohdalla arvioitikriteereitä ei ollut kirjattu. Moni oli epätietoinen siitä, millä perusteella hänen etenemistään arvioidaan. Lisäksi jotkut kokivat, että vaatimukset olivat lisääntyneet sopimisen jälkeen. Näyttää myös siltä, että on yliopistokohtaisia eroja sen suhteen, kuinka tarkasti kriteerit on kirjattu.

4.      Vakinaistamispolulla olevia kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. 

Useampi kyselyymme vastanneista koki olevansa huonommassa asemassa muiden vastaavassa vaiheessa olevien kanssa, esimerkiksi että tavoitteet on kirjattu tiukemmiksi kuin muille. Usein kriteeristö onkin rakennettu siten, että on yleinen raami käytettävissä olevista kriteereistä, jotka sitten täsmennetään ala- ja tapauskohtaisesti. Vaikka kriteerit eivät olisikaan yhteismitallisia eri henkilöiden kesken on selvää, että vakinaistamispolulla olevia on kohdeltava yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti.

5.      Vakinaistamispolulla olevan työsopimusta voidaan muuttaa työsuhteen kestäessä vain yhteisestä sopimuksesta.

6.      Vakinaistamispolulla olevalle annetaan riittävät tiedot siitä, miten hän voi työllään ja saavutuksillaan edistää etenemistään. 

Yliopistot ovat kirjanneet yleisluontoisia ohjeita professorin vakinaistamispolun eri vaiheessa olevien työajan suuntaamisesta. Saamme liiton toimistoon kyselyjä vakinaistamispolulla olevilta työnkuvasta ja työajan jakautumisesta. Olennaista on, että vakinaistamispolulla oleva tietää, miten hän voi työllään ja saavutuksillaan edistää etenemistään. Kyselyymme vastanneista vain muutaman osalta työsopimukseen oli kirjattu työnkuva.

7.      Vakinaistamispolulla olevalla on aito mahdollisuus hoitaa työtehtäviä, joiden perusteella hänen menestymistään arvioidaan. 

Kyselyymme vastanneet olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä työnkuvaansa vaikkakin vastanneiden työnkuvassa oli vaihtelevuutta. Etenkin työajan jakautuminen opetuksen ja tutkimuksen kesken vaihteli. Kontaktiopetuksen tuntimäärissä oli isoja eroja. Samoin hallinnollisten tehtävien määrässä. Vastanneiden mukaan suurin ongelmia oli se, että eteneminen arvioidaan tutkimusansioiden perusteella, mutta siihen ei ole riittävästi aikaa. Etenkin opetustehtävien määrä ryöstäytyy herkästi käsistä. Ongelmallista oli myös se, jos työnkuvaa ei ollut kunnolla määritelty tai jos työhön tuli muutakin kuin mitä sovittu. Joissakin tapauksissa vakinaistamispolulla oleva oli joutunut ottamaan yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen irtisanottujen tehtäviä.

8.      Vakinaistamispolulla etenemistä tarkastellaan vuosittain esimerkiksi kehityskeskustelujen yhteydessä. 

Tarkastelupisteet ovat tärkeitä, jotta polulla olevan on mahdollista kehittää työskentelyänsä.

9.      Työsopimukseen kirjattujen tavoitteiden saavuttaminen mahdollistaa etenemisen vakinaistamispolulla alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin. 

Useampi vastaaja oli saavuttanut edellisen vaiheen tavoitteet etuajassa. Onneksi useissa tapauksissa arviointia oli ollut mahdollista aikaistaa vakinaistamispolulla olevan pyynnöstä.

10.   Vakinaistamispolulle rekrytoidulla on mahdollisuus saada työhönsä ohjausta ja tukea. 

Tässä kohdassa kiitämme Helsingin yliopistoa siitä, että se on kirjannut ohjeisiinsa halukkaiden mahdollisuuden saada itselleen mentorointia.

11.   Mikäli vakinaistamispolulla oleva ei arvioinnissa täytä ennalta yhteisesti määriteltyjä kriteereitä, yliopisto huolehtii reilusta työuran jatkumisesta.  

Liitto lähtee siitä, että nykyinen työlainsäädäntö ei tunne perusteita vakinaistamispolunkaltaisille määräaikaisuuksille. Näin ollen yliopiston tulisi tällaisissa tapauksissa huolehtia vakinaistamispolulle rekrytoidun työuran jatkumisesta.

12.   Vakinaistamispolulla olevan kelpoisuudesta ja ansioista pyydetään lausunto vähintään kahdelta asiantuntijalta ennen professorin tehtävään valitsemista. 

Tässä kohden käytetään yliopistolainmukaista kutsumenettelyä.

Toivomme, että nämä professorin reilun vakinaistamispolun kriteerit tuovat selkeyttä sekä yliopistoille että etenkin vakinaistamispolulle rekrytoiduille. Samalla haastamme yliopistoja käymään läpi omat ohjeistuksensa ja käytäntönsä.