Professor i marinbiologi, Åbo Akademi

Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

17.11.2017

Perustuslakia on noudatettava – myös tulevassa Tampereen yliopistossa

Perustuslakivaliokunta antoi 9.11.2017 lausunnon (PeVL 47/2017 vp.), joka koski kaikkien yliopistojen osalta niin sanottua opetusyhteistyötä sekä yhteistyötä koulutuksen lakkauttamistilanteessa. Perustuslakivaliokunta edellytti, että opetusyhteistyötä koskevaa lakia täydennetään hallintovallan määräytymistä koskevilla säännöksillä. Valiokunta myös totesi, että opiskelijan oikeusturvan kannalta on olennaista, että koulutuksen lakkauttamistilanteessa tehdään hallintopäätös opiskeluoikeuden myöntämisestä vastaanottavassa korkeakoulussa ja opiskeluoikeuden menettämisestä koulutuksen lakkauttaneessa korkeakoulussa.  

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa päähuomio kiinnittyi tulevan Tampereen yliopiston järjestäytymistä koskeviin säännöksiin. Hallituksen esityksen (HE 73/2017 vp.) mukaan yhdistyvien yliopistojen hallitukset valitsisivat uuden yliopiston ensimmäisen hallituksen ja päättäisivät sen toimikaudesta. Perustuslakivaliokunta kuitenkin katsoi, että yliopiston itsehallinnon perustuslainsuojan kannalta perustelluin valintamenettely on turvata yliopistoyhteisöä edustavan monijäsenisen hallintoelimen keskeinen asema ja päätösvalta myös ensimmäisen hallituksen valinnassa. Valiokunnan mukaan tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi muodostamalla siirtymäkauden väliaikainen hallitus yhdistyvien yliopistojen hallituksista, mikäli valintaa ei voida osoittaa tavanomaiseen menettelyyn rinnastuvalla tavalla monijäsenisen hallintoelimen tehtäväksi. Perustuslakivaliokunnan mukaan siirtymäkauden järjestelyn ajallinen kesto tulee rajata välttämättömään ja rajaus voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että uuden säätiöyliopiston monijäseninen hallintoelin valitsee uuden yliopiston hallituksen normaaliksi toimikaudeksi heti järjestäytymisensä jälkeen. Valiokunta katsoi myös, että hallituksen toimikausi kuuluu sillä tavoin säätiöyliopiston hallinnon järjestämisen keskeisiin kysymyksiin, että laissa tulee turvata yliopistoyhteisölle itselleen mahdollisuus päättää siitä. Perustuslakivaliokunta piti tällaista muutosta edellytyksenä yliopistolakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen ja Tampereen yliopiston tieteentekijöiden puheenjohtaja Maija Mattila kirjoittivat viime viikolla Hallitus, rehtori ja itsehallinto Tampereen uudessa yliopistossa -blogin. Seuraavana päivänä tiedotusvälineet tarttuivat aiheeseen. Helsingin Sanomien jutussa todettiin, että Tampereen uuteen yliopistoon haetaan jo rehtoria, vaikka lakiesityksestä löytyi perustuslakiongelmia. Myös YLEn juttu oli kirjoitettu samasta näkökulmasta: Tampereen korkeakoulusäätiö etsii uutta rehtoria, jota se ei itse valitse.

Professoriliitto totesi jo toukokuussa 2017 opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossaan, että Tampereen uuden yliopiston ensimmäisen hallituksen valinta tulee tehdä tavalla, joka takaa yliopistolain itsehallinnon vaatiman edustuksellisuuden. Liitto edellytti lausunnossaan, että ensimmäisen hallituksen nimittämisvalta tulee osoittaa joko yhdistyvien yliopistojen monijäsenisten toimielinten yhdessä käytettäväksi tai uuden yliopiston valitsemalle monijäseniselle hallintoelimelle, joka sitten valitsee hallituksen.

Perustuslakivaliokunta moitti lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriön lainvalmistelua. Hallituksen esityksessä on viitattu siihen, että perustuslakivaliokunta ei olisi yliopistolakiuudistusta käsitellessään vaatinut muutoksia Aalto-yliopiston perustamisessa noudatettuun nyt ehdotetun kaltaiseen hallituksen valintamenettelyyn.  Perustuslakivaliokunta totesi, että viitattu säännös on kuitenkin osin muotoiltu vasta sivistysvaliokunnan mietinnössä, eikä perustuslakivaliokunta ole tältä osin arvioinut sen perustuslainmukaisuutta. Perustuslakivaliokunta kiinnitti erittäin vakavaa huomiota säätämisjärjestysperusteluiden oikeellisuuden ja asianmukaisuuden vaatimukseen.

Professoriliitto oli lokakuussa sivistysvaliokunnan kuultavana opetusyhteistyötä ja tulevan Tampereen yliopiston järjestäytymistä koskevasta hallituksen esityksestä.  Liitto totesi lausunnossaan muun muassa tulevan Tampereen yliopiston hallituksen valintaa valmistelevan nimityskomiteaan osalta, että hallituksen esityksen mukaan nimityskomitean jäsenistä puolet on perustajien ja puolet yhdistyvien korkeakoulujen nimeämiä, ja että säätiön sääntöjen mukaan nimityskomitean puheenjohtajana toimii perustajien nimeämä jäsen. Liitto edellytti lausunnossaan, että nimityskomiteaa koskevia säännöksiä tulee muuttaa siten, että nimityskomitean kokoonpano vastaa yliopistolain itsehallinnon vaatimaa edustuksellisuutta. Tarkkasilmäisimmät huomasivat, että perustuslakivaliokunta muistutti antamassaan lausunnossaan perustuslaillisten näkökohtien ensisijaisuudesta suhteessa mahdollisiin säätiön sääntöjen sisältöön liittyviin näkökohtiin.

Tilanne Tampereella on herkkä ja tästä on varmasti aiheutunut haastetta lainvalmistelulle. Onpa Professoriliittoa jopa kehotettu olemaan puuttumatta tamperelaisten asioihin. Professoriliitto on jäseniään varten – myös tamperelaisia professoreita varten. Näkemyksemme mukaan yhdistyminen voi tuottaa nykyisiä tamperelaisia yliopistoja vahvemman monitieteisen opetus- ja tutkimusyliopiston. Potentiaalisten hyötyjen realisoimiseksi keskeistä on kuitenkin suojata perustuslain yliopistoille takaama itsehallinto sekä tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus. Tähän kuuluu myös se, että tulevalla Tampereen yliopiston monijäsenisellä hallintoelimellä (konsistori) on oikeus valita keskuudestaan hallintoelimensä puheenjohtaja.

Hallituksen esityksen käsittely on sivistysvaliokunnassa kesken. Selvää on, että perustuslakia ja yliopistolakia on noudatettava myös tulevassa Tampereen yliopistossa.