Professor i marinbiologi, Åbo Akademi

Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

6.2.2017

Yliopisto-opetuksen ulkoistaminen ammattikorkeakouluille?

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistelemassa hallituksen esitystä, joka antaisi yliopistoille mahdollisuuden hankkia sen koulutusvastuuseen kuuluvien tutkintojen ja alojen opetuksesta 49,9 prosenttia toiselta yliopistolta tai joltain ammattikorkeakoululta. Mistä oikein on kyse?

Viime syksynä Tampere3-hankkeen valmistelu oli erityisen tiivistä. Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdistäminen uudeksi säätiöyliopistoksi edellyttäisi muutoksia yliopistolaissa olevaan luetteloon yliopistoista. Lisäksi yliopiston järjestäytyminen edellyttäisi erillistä lakia.  Tampere3:n tarpeisiin valmistellut lakiluonnokset eivät ole kuitenkaan rajoittumassa uuden säätiöyliopiston perustamista koskeviin säännöksiin. Erinäisten vaiheiden jälkeen näyttää siltä, että Tampere3-hanketta koskeva lainsäädäntö, kuten myöskin kaikkia yliopistoja koskevat yliopistolain muutosesitykset, etenevät eduskunnan käsiteltäväksi vielä tänä keväänä.

Yliopistolakia aiotaan täydentää siten, että yliopistojen ei enää tarvitsisi järjestää kaikkea tutkintoihin pakollisina kuuluvia opintoja itse, vaan se voisi hankkia opetuksen toiselta kotimaiselta tai ulkomaiselta korkeakoululta eli yliopistolta tai ammattikorkeakoululta. Ehtona opetuksen hankinnalle olisi se, että opetusta antava korkeakoulu antaa samaa opetusta omille opiskelijoilleen. Opintojen osaamistavoitteiden tulisi olla samat opetusta antavassa ja sitä hankkivassa korkeakoulussa. Opetusta hankkiva yliopisto vastaisi edelleen tutkintoihinsa sisältyvän opetuksen sisällöstä ja laadusta.

Yliopistolakia muutettiin sisällöllisesti edellisen kerran 1.8.2016, jolloin yliopisto sai oikeuden järjestää kielten ja viestinnän opetuksensa yhteistyössä toisen yliopiston tai ammattikorkeakoulun kanssa tai hankkia sen joltakin näistä. Yliopistolla on näin toimiessaan oikeus luopua osittain tai kokonaan itse antamasta tutkintoon kuuluvan kielten ja viestinnän opetuksesta. Muutos ei koskenut kielitieteiden eikä viestinnän alan tutkintoihin johtavaa opetusta.  Juuri edellä mainitusta rajauksesta johtuen Professoriliitto piti yliopistolain muutosta lähtökohtaisesti kannatettavana.

Voiko yliopisto-opetusta ulkoistaa? Yliopistolain mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Riittääkö, että professorit ja yliopiston muu opetus- ja tutkimushenkilöstö opettavat 91 opintopistettä kandivaiheen opinnoista ja loput 89 opintopistettä hankitaan reunaehdot täyttävältä ammattikorkeakoululta? Mielestäni ei riitä. Tutkimuksen ja opetuksen yhteyden tulee säilyä yliopisto-opinnoissa. Entä miten laatu käytännössä varmistettaisiin? Avoimia kysymyksiä on lukuisa määrä.

Hallituksen esityksen luonnoksesta on käyty taustakeskusteluja, ja siitä järjestetään isohko keskustelutilaisuus 13.2.2017. Lainmuutoksen myötä korkeakoululaitoksemme rakenne voisi muuttua ja duaalimalli murentua. Tällaista muutosta ei voida tehdä ilman perusteellista julkista keskustelua. Keskustelua tarvitaan myös yliopistojen sisällä. On melko todennäköistä, että muutoksesta seuraisi opetus- ja tutkimushenkilökuntaa koskeva yhteistoimintaneuvottelujen kierre. Myös opiskelijan oikeusturva olisi koetuksella.

Pekka Pihlanto 06.02.2017
Ettei vain kysymyksessä olisi taas yksi amk:n pönkitysyritys? Yliopistojen tason säilyttämisen kannalta ehdotus ei ole hyvä.

Yliopistolaitosta ei ole pitkäään aikaan kehitetty yliopistojen tutkintojen ja tutkimuksen laadun näkökulmasta. Ahdaskatseinen säästämislinja dominoi liikemieshallituksen toimia.